مراتع و جنگل پیمایی بایع کلا بهشتی در مرز کوه و جنگل

مراتع و جنگل پیمایی بایع کلا بهشتی در مرز کوه و جنگل | 19 1396

1 روزه

تاریخ اجرا : 1396/08/19

نوع تور :  

مسافت و شرایط جاده :

زمان و محل حرکت : صبح جمعه /باشگاه داها/بدون تاخیر5:30

زمان و محل بازگشت :   غروب روز جمعه - ساری، باشگاه داها

لیدر :   خانم اعظم صادق زاده

تعداد نفرات شرکت کننده :   0 نفر

سفرنامه
توضیحات بیشتر